PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W NISKU

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA

RODO

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  /tzw. RODO/

informuję, iż: 

 • Administratorem Państwa danych oraz danych osobowych Państwa dzieci jest: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Nisku z siedzibą przy ul. Piaskowej 15, 37-400 Nisko, tel. 15 8412 171, email: sekretariat@3nisko.eu  
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Nisku możliwy jest pod numerem tel. 15 8412 171, za pośrednictwem poczty elektronicznej: cuw.iodo.nisko@onet.eu  , sekretariat@3nisko.eu , listownie na adres PSP nr 3 w Nisku, kontakt osobisty w siedzibie placówki.
  Można się z nim kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
 • Dane osobowe Państwa dziecka przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz.U. z 2017 poz. 59, 949 i 2203) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U. z 2017 poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, wychowawczych i  opiekuńczych placówki;

 

 • Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach :
 • a) dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z: Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów, Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;
 • b) dane osobowe ucznia związane z udziałem dziecka w wycieczkach, konkursach i zawodach organizowanych w szkole i poza nią na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO ;
 • c) wizerunek oraz osiągnięcia dziecka w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez szkołę w mediach oraz na stronie internetowej szkoły (na stronie www i) na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO ;
 • d) dane osobowe osoby niebędącej rodzicem a uprawnionej do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;

 

 • Dane osobowe Państwa dziecka będą przechowywane przez okres wskazany w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U. z 2015 poz.1743);
   
 • Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznacie, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa i Państwa dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i są Państwo zobowiązani do ich podania ze względu na przepisy prawa oświatowego.

 

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA 

MONITORING WIZYJNY

  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)

informuję, iż:

 • Administratorem danych osobowych zawartych w zbiorze „Monitoring wizyjny” jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Nisku, ul. Piaskowa 15, 37-400 Nisko.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Nisku, ul. Piaskowa 15, 37-400 Nisko, tel. 15 8412 171, e-mail: cuw.iodo.nisko@onet.eu
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Nisku.
 • Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem: klatkę schodową, korytarz II piętra, boisko szkolne, wejście główne do szkoły, teren wokół szkoły.
 • O stosowanym monitoringu wizyjnym informują także umieszczone na terenie placówki znaki graficzne (piktogramy).
 • Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 • Dane osobowe z monitoringu przechowywane są przez okres 17 dni od dnia zarejestrowania. Po upływie tego terminu dane są automatycznie usuwane.
 • Osoba, której dane dotyczą (lub jego opiekun prawny), ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania, usunięcia (chyba, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze danych), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Osoba, której dane dotyczą (lub jego opiekun prawny), ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.