PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W NISKU

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Nisku

 

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego     dla     szkoły     podstawowej,     w     tym     dla     uczniów  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 356).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2015 r., poz. 1249).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591).
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z dnia 2 kwietnia 1997 r. z późniejszymi zmianami).
 • Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych.
 • Programy narodowe i krajowe w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.
 • Statut szkoły.
 • Wytyczne z GIS, MEN, MZ dotyczące pandemii COVID-19
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  i  Sportu  z  dnia  31  grudnia  w sprawie  bezpieczeństwa   i   higieny  w   publicznych   i   niepublicznych  szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz. U. 2003 nr 169 poz.1650 z późn. zm.).

WSTĘP

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Nisku opiera się na hierarchii wartości przyjętych przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy.

Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze Statutem Szkoły   i   Warunkami i sposobami wewnątrzszkolnego  oceniania uczniów.   Istotą   działań   wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca  całej społeczności szkolnej oparta  na  założeniu,  że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa.

Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany  i uzupełniany poprzez  działania  z  zakresu  profilaktyki problemów  dzieci i młodzieży.

W związku z nadzwyczajną sytuacją wybuchu pandemii COVID-19, zostały opracowane i wdrożone procedury z zakresu profilaktyki i wychowania dzieci i młodzieży, których podstawowym celem jest:

 • zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz uczniom pozostającym pod opieką szkoły;
 • uniknięcie zakażenia przez osoby z zewnątrz;
 • zmniejszenie liczby kontaktów na terenie szkoły, celem umożliwienia identyfikacji pracowników, którzy będą podlegać kwarantannie w przypadku potwierdzonego zakażenia.

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej. Został opracowany zgodnie z oczekiwaniami uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły. Dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów, naszego środowiska lokalnego. Obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym.

Za realizację programu wychowawczo-profilaktycznego placówki odpowiedzialni są wszyscy pracownicy szkoły. Dyrektor  szkoły  czuwa  nad  prawidłowością  jego  realizacji. Za realizację poszczególnych zakresów odpowiedzialni są nauczyciele zadeklarowani, bądź zaproponowani przez Dyrektora Szkoły. Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły,  w  zależności od  stanu  zasobów,  potrzeb  klasy oraz  przy współpracy z  rodzicami  i środowiskiem lokalnym.

Program jest otwarty, może być modyfikowany w trakcie realizacji, podlega monitorowaniu i ewaluacji.

Uwzględnia kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/23 to jest:

 • Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
 • Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
 • Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
 • Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
 • Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023.
 • Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.
 • Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
 • Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
 • Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

 

WIZJA I MISJA SZKOŁY

Nasza  szkoła  jest  nowoczesną,   przyjazną   placówką,   przygotowującą   uczniów do kontynuowania  nauki   w   kolejnych   etapach   edukacyjnych.   Program   wychowawczy i profilaktyczny szkoły ukierunkowane są na ucznia, jego potrzeby, umożliwiając mu wszechstronny rozwój. Uczniowie naszej szkoły wyrosną na ludzi mających poczucie własnej wartości i odpowiedzialności za własne zachowanie. Wykorzystujemy najnowsze zdobycze techniki   informacyjnej   i   informatycznej,   stosujemy   nowoczesne    metody   nauczania   i wychowania,  aby  uczeń  mógł  rozwijać  swoje  zainteresowania,  umiejętności,  zdolności  i pasje.

Celem działań wychowawczo-profilaktycznych naszej szkoły jest wspieranie ucznia
we wszechstronnym rozwoju, ukierunkowanym na osiągnięcie dojrzałości intelektualnej, emocjonalnej, społecznej, etycznej i fizycznej poprzez kształcenie i wychowanie. Jednocześnie stwarzamy w szkole atmosferę tolerancji i otwartości wobec wszystkich ludzi.

Chcemy, aby nasza szkoła była miejscem bezpiecznym i sprzyjającym dobrej pracy uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Dążymy do tego, by nasi wychowankowie mieli poczucie przynależności do grupy, którą łączą więzi koleżeństwa i przyjaźni, a wszelkie podejmowane inicjatywy i działania służyły dobru wspólnemu.

Misją szkoły jest także wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania poprzez stwarzanie uczniom optymalnych warunków do ich prawidłowego i wszechstronnego rozwoju oraz ścisła współpraca z bliższym i dalszym otoczeniem działając dla dobra społeczności szkolnej, lokalnej oraz narodowej.

 

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3:

 • są przygotowani do dalszego etapu kształcenia,
 • osiągają sukcesy na miarę swoich możliwości,
 • odróżniają dobro od zła, dokonują samooceny,
 • okazują pomoc i życzliwość swoim rówieśnikom,
 • zarówno w szkole jak i poza nią przestrzegają zasad kulturalnego zachowania,
 • współuczestniczą w życiu szkoły, planowaniu jej kierunków działań i rozwoju głównie poprzez aktywnie działający samorząd uczniowski,
 • uczniowie zostali zapoznani z procedurami bezpieczeństwa na terenie PSP nr 3
  w Nisku w okresie pandemii COVID-19,
 • zostali zapoznani z regulaminem edukacji zdalnej w PSP nr 3 w Nisku.
 • w ramach nauczania zdalnego poruszana jest tematyka bezpiecznego korzystania z Internetu oraz urządzeń elektronicznych,
 • w trakcie nauki zdalnej dzieciom zapewniona jest pomoc w zakresie dostępu do komputera i Internetu,
 • wszyscy uczniowie podczas nauki zdalnej mogli liczyć na pomoc i wsparcie pedagoga i

Rodzice uczniów:

 • aktywnie uczestniczą w procesie budowania systemu wartości u swoich dzieci,
 • współdziałają i wspierają nauczycieli w pracy, pomagają w rozwiązywaniu problemów szkoły,
 • są współodpowiedzialni za rozwój własnego dziecka,
 • mają zaufanie do prowadzonych przez szkołę działań,
 • pomagają w organizowaniu uroczystości szkolnych,
 • zostali zapoznani z procedurami bezpieczeństwa na terenie PSP nr 3 w Nisku w okresie pandemii COVID-19,
 • zostali zapoznani z regulaminem edukacji zdalnej w PSP nr 3 w Nisku.

Nauczyciele:

 • mają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • wykazują się kulturą osobistą, sumiennością i ogromną otwartością na potrzeby uczniów,
 • cieszą się autorytetem, budzą zaufanie wychowanków i ich rodziców,
 • atrakcyjnie prowadzą wszystkie zajęcia, wykorzystują technologię informacyjną,
 • ukierunkowują, inspirują, wdrażają do samodzielnego odkrywania,
 • potrafią dostrzec  i  rozwinąć  uzdolnienia,   zainteresowania   uczniów,   rozbudzić ich naturalną ciekawość, ukazać piękno otaczającego świata,
 • służą uczniom pomocą w rozwiązywaniu ich problemów.
 • zostali zapoznani z procedurami bezpieczeństwa na terenie PSP nr 3 w Nisku
  w okresie pandemii COVID-19
 • nauczyciele zostali przeszkoleni w korzystaniu z platformy Classroom, która jest wykorzystywana w czasie nauczania zdalnego,
 • zostali zapoznani z regulaminem edukacji zdalnej w PSP nr 3 w Nisku.

Szkoła:

 • analizuje potrzeby uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • zapewnia efektywny przepływ informacji,
 • rozwija ofertę edukacyjną, zapewnia nowoczesne warunki nauki,
 • spełnia wymogi bezpieczeństwa i higieny,
 • zapobiega patologiom, agresji i uzależnieniom,
 • działa na rzecz środowiska lokalnego,
 • kultywuje polskie
 • wdrożyła procedury:
 • ograniczające rozpowszechnianie się wirusa,
 • zapobiegawcze podejrzenia wystąpienia zakażenia u pracownika,
 • zapobiegawcze podejrzenia wystąpienia zakażenia u osoby pozostającej pod opieką placówki.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Uczeń kończący  naszą  szkołę  dobrze  funkcjonuje  w  swoim  środowisku,  w  domu i w szkole. Jest pogodny, ma pozytywny, choć nie bezkrytyczny stosunek do otaczającej go rzeczywistości. Posiada umiejętność efektywnego komunikowania, współpracy oraz kontrolowania własnych emocji. Jest świadomy dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, świata. Dba o swoje zdrowie i sprawność fizyczną. Traktuje zdobywanie wiedzy jako podstawę własnego rozwoju.

Działania zawarte w programie wychowawczo – profilaktycznym zmierzajądo ukształtowania takiego modelu absolwenta, który niezależnie od indywidualnych cech osobowości, predyspozycji i talentów będzie wyposażony w zespół cech uniwersalnych, warunkujących właściwe funkcjonowanie we współczesnym świecie.

 

Realizując misję naszej szkoły i działając zgodnie z jej wizją, dążymy do wykształcenia i wychowania ucznia, który jest:

 • zaradny i aktywny: posiada zainteresowania i rozwija je, godnie reprezentuje szkołę, jest twórcą i odbiorcą sztuki i kultury, wykazuje się samodzielnością;
 • ciekawy świata: mądrze korzysta z różnych źródeł informacji, poszerza wiedzę na miarę swoich możliwości, ma własne pomysły na pogłębianie swoich zainteresowań, jest kreatywny, rozwija zainteresowania i pasje;
 • świadomy i odpowiedzialny: dba o bezpieczeństwo własne i innych,
 • umie samodzielnie rozwiązywać problemy, cieszy się z sukcesów i potrafi zaakceptować porażki, zna swoje  słabe  strony  i  pracuje  nad  nimi,  wywiązuje  się z obowiązków ucznia;
 • otwarty: nie ma problemów w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami, umie współdziałać w grupie, prezentuje swój punkt widzenia i szanuje poglądy innych;
 • pozytywnie nastawiony: optymistycznie patrzy na świat, lubi siebie i innych, wierzy w swoje możliwości, umie odróżnić dobro od zła;
 • prawy: postępujący zgodnie z obowiązującymi normami społecznymi,  jest  uczciwy  i prawdomówny, zna zasady dobrego zachowani i przestrzega ich, zna symbole regionalne, narodowe i religijne i odnosi się do nich z szacunkiem;
 • tolerancyjny i wyrozumiały: rozumie, że różnice między ludźmi są zjawiskiem naturalnym, szanuje inne rasy i nacje oraz ich poglądy, jest wrażliwy na potrzeby innych;
 • krytyczny: selekcjonuje i porządkuje  zdobyte  informacje,  ocenia  ich  wiarygodności przydatność do określonego celu;
 • przedsiębiorczy: działa sprawnie, skutecznie i racjonalnie;
 • świadomy swoich prawi i obowiązków oraz praw innych ludzi: zna swoją wartość, swoje prawa i obowiązki, zna i respektuje prawa

 

DIAGNOZA POTRZEB

Opracowując niniejszy program wychowawczo-profilaktyczny przeprowadzono analizę sytuacji dydaktyczno-wychowawczej szkoły oraz dokładną diagnozę potrzeb i zagrożeń.

Wykorzystano w tym celu następujące narzędzia:

 • analiza uwag pod adresem szkoły, zgłaszanych na zebraniach z wychowawcą;
 • spis działań zaplanowanych do realizacji przez każdego wychowawcę w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego opracowywany corocznie;
 • rozmowy indywidualne z nauczycielami, uczniami i rodzicami;
 • obserwacja zachowań uczniów podczas zajęć lekcyjnych, przerw, zajęć świetlicowych, wycieczek oraz imprez i uroczystości szkolnych i pozaszkolnych;
 • analiza dokumentacji szkolnej dotyczącej interwencji wychowawczej (dzienniki lekcyjne, dziennik pedagoga szkolnego);

Ludzkie zasoby placówki, to:

 • dyrektor;
 • wychowawcy klas;
 • nauczyciele;
 • specjaliści szkolni: pedagog, pedagog specjalny, psycholog, logopeda;
 • pielęgniarka szkolna;
 • specjaliści spoza szkoły – współpracujący z placówką;
 • rodzice;
 • Rada Rodziców;
 • Samorząd Uczniowski;
 • Wolontariusze: uczniowie,

Materialne zasoby placówki, to:

 • odpowiednie warunki lokalowe (sale lekcyjne, hale sportowe);
 • środki finansowe przeznaczone na działania wychowawczo-profilaktyczne;
 • materiały dydaktyczne;
 • sprzęt multimedialny;
 • literatura fachowa: czasopisma,

Współpraca z instytucjami zewnętrznymi:

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna;
 • Niżańskie Centrum Kultury „Sokół”;
 • Sąd Rejonowy;
 • Policja;
 • Jednostka Wojskowa w Nisku
 • Ośrodek Pomocy Społecznej;
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nisku;

 

W oparciu o wszystkie wyżej wymienione narzędzia, w konstruowaniu niniejszego programu wychowawczo-profilaktycznego należy wziąć pod uwagę następujące wnioski:

 1. Należy nieustannie wzmacniać właściwe postawy społeczne i wzorce zachowań.
 2. Zawsze i konsekwentnie reagować na niewłaściwe zachowania uczniów, przejawy agresji słownej i przemocy.
 3. Organizować zajęcia  wzmacniające   pozytywne   zachowania   uczniów   –   zajęcia z pedagogiem, psychologiem, spotkania ze specjalistami.
 4. Zwrócić uwagę na tematykę dotyczącą kształtowania wzajemnych relacji, szacunku wobec drugiego człowieka, odpowiedzialności i tolerancji.
 5. Podkreślać rolę aktywnego i zdrowego stylu życia.
 6. Pogłębiać współpracę szkoły z  rodzicami;  motywować  rodziców  do  uczestnictwa w zajęciach organizowanych dla rodziców oraz częstszych konsultacji z nauczycielami i wychowawcami.
 7. Na bieżąco monitorować i w razie potrzeby modyfikować działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń i sytuacji problemowych.
 8. Doskonalić nauczycieli w różnych formach w zakresie profilaktyki uzależnień.
 9. Uwzględniać system wartości zawartych w aktualnym programie wychowawczo- profilaktycznym i programach nauczania poszczególnych klas.
 10. Uwzględniać w programie wychowawczo- profilaktycznym działania (np. spotkania z policją) w zakresie przepisów ruchu drogowego dotyczących rowerzystów.
 11. Uwzględniać w programie wychowawczo-profilaktycznym działania w zakresie doradztwa zawodowego rowerzystów i innych uczestników ruchu drogowym.

Analiza wszystkich wniosków i dokumentacji szkoły, obserwacja oraz rozmowy indywidualne  pozwalają  wyróżnić   czynniki  ryzyka   oraz   czynniki  chroniące   związane z ryzykownymi zachowaniami dzieci i młodzieży naszej placówki.

Czynniki ryzyka (związane ze szkołą):

 • niekorzystne środowisko rówieśnicze;
 • specjalne potrzeby edukacyjne uczniów;
 • czynniki związane z problemami występującymi w rodzinie;
 • czynniki związane z realizacją ról rodzicielskich (zaniedbania ze strony rodziców);
 • nadużywanie komputera, niewłaściwe korzystanie z portali społecznościowych, stosowanie lub doświadczenie cyberprzemocy;
 • niska motywacja do nauki, brak pracowitości i odpowiedzialności;
 • brak systemu wartości;
 • brak czytelnych granic i norm w środowisku domowym; nieprawidłowe nawyki żywieniowe;
 • stosowanie agresji słownej;
 • konsekwencje błędów wychowawczych rodziców;
 • czynniki - cechy indywidualne: nadmierna nieśmiałość, wrażliwość, niska samoocena, brak odporności na stres.

Czynniki chroniące (w warunkach naszej szkoły):

 • dbałość o pozytywny klimat szkoły oraz poczucie przynależności;
 • edukacja normatywna: przekazywanie dzieciom i młodzieży  rzetelnych  informacji na temat używania substancji psychoaktywnych oraz eliminowanie przez nastolatków aprobaty dla takich zachowań;
 • wsparcie ze strony rodziców;
 • kształtowanie umiejętności społecznych;
 • nawiązywanie przyjaźni i właściwych relacji koleżeńskich;
 • wolontariat: działanie na rzecz dobra wspólnego i troska o potrzeby drugiego człowieka;
 • dbałość o zdrowy styl życia;
 • Bezpieczne korzystanie z bezprzewodowych urządzeń  emitujących pola elektromagnetyczne;
 • nadzorowanie i monitorowanie zachowań dziecka przez rodziców i nauczycieli;
 • pozytywny stosunek    do    nauki     (stwarzanie     okazji     do    przeżycia     sukcesu i rozpoznawania własnych możliwości);
 • kształtowanie właściwego systemu wartości;
 • procesy motywacyjne: wzmacnianie i wspieranie zainteresowań i pasji uczniów;
 • nieformalni mentorzy (osoby dorosłe spoza rodziny, np. trenerzy, nauczyciele, księża, nauczyciele) służący uczniom wsparciem, poradą i czuwający nad ich prawidłowym rozwojem;
 • czynniki indywidualne: pozytywny obraz siebie, motywacja do osiągania zamierzonych celów, aspiracje, posiadanie celów życiowych.
 • przestrzeganie przez wychowawców klas procedur bezpieczeństwa na terenie PSP nr 3 w Nisku w okresie pandemii COVID-19.

 

CELE PROGRAMU

Cele ogólne:

 1. Wzmocnienie wychowawczej roli szkoły.
 2. Usprawnianie współpracy rodziców ze szkołą.
 3. Kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów.
 4. Budowanie równowagi i harmonii psychicznej uczniów.
 5. Wyrabianie wśród uczniów postawy otwartości w życiu społecznym.
 6. Kształtowanie wśród uczniów konstruktywnego i stabilnego systemu wartości.

Cele szczegółowe:

 1. Pielęgnowanie tradycji  szkoły:  ceremoniał  szkolny,  tradycje  narodowe  związane  z godłem narodowym, flagą i
 2. Zachęcanie do poznawania historii i kultury własnej miejscowości, gminy, kraju oraz angażowania się w przedsięwzięcia służące podtrzymywaniu pamięci ważnych wydarzeń narodowych i postaci zasłużonych dla społeczności lokalnej i państwa.
 3. Włączanie uczniów w inicjatywy lokalne organizowane na terenie szkoły, miejscowości.
 4. Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych uczniów.
 5. Kształtowanie zachowań chroniących zdrowie własne i innych.
 6. Propagowanie ekologicznego stylu życia.
 7. Wdrażanie uczniów do dbałości o zdrowy styl życia.
 8. Bezpieczne korzystanie z bezprzewodowych  urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne.
 9. Dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki nauki i opieki w szkole, stworzenie warunków do bezpiecznej nauki i zabawy.
 10. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży  wiedzy  o  przestrzeganiu  bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 11. Rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów, stwarzanie możliwości do ich odkrywania.
 12. Podnoszenie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
 13. Podnoszenie jakości edukacji włączającej (dotyczącej uczniów z niepełnosprawnościami).
 14. Dbałość uczniów o kulturę języka ojczystego i właściwe posługiwanie się nim.
 15. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród uczniów.
 16. Systematyczne wdrażanie uczniów  do  celowego, krytycznego  i bezpiecznego korzystania z Internetu oraz technologii informacyjno-komunikacyjnej.
 17. Wdrażanie do współpracy i współdziałania w realizacji różnych celów edukacyjnych i społecznych.
 18. Przygotowanie uczniów do wyboru szkoły ponadpodstawowej i zawodu.
 19. Zapoznanie uczniów z ich prawami i obowiązkami.
 20. Promowanie wśród uczniów   właściwych  postaw  w   rozwiązywaniu   problemów  i konfliktów rówieśniczych bez przemocy i agresji.
 21. Wyrabianie wśród uczniów postawy troski o potrzeby innych.
 22. Propagowanie postaw proekologicznych, w tym działalność na rzecz zwierząt.
 23. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych, budowanie więzi koleżeńskich.
 24. Promowanie myślenia przedsiębiorczego i realizacji prostych zadań w tym zakresie.
 25. Integracja rodziców ze szkołą;  podejmowanie  wspólnych  działań  na  rzecz  szkoły i środowiska lokalnego.
 26. Wzbogacanie wiedzy i umiejętności wychowawczych rodziców.

 

ZADANIA WYCHOWAWCZE ORGANÓW SZKOŁY

WYCHOWAWCY:

 1. Opracowują i realizują roczne programy wychowawcze dla klas, które zawierają szczegółowe tematy z zakresu  problemów  zdrowotnych,  prawnych,  klimatycznych i ochrony środowiska, z uwzględnieniem procedur bezpieczeństwa mając na uwadze zagrożenia związane z funkcjonowaniem placówki w czasie COVID-19. Stanowią one integralną część szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego, są dostosowane do potrzeb danego zespołu klasowego.
 2. Wychowawcy współpracują z nauczycielami przedmiotów, pedagogiem szkolnym, specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz innymi pracownikami szkoły, a także instytucjami wspierającymi działania szkoły.
 3. Diagnozują sytuację wychowawczą w klasie, rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów.
 4. Przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy.
 5. Zapoznają uczniów   swoich  klas  i  ich   rodziców  z  prawem  wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły.
 6. Uczestniczą w posiedzeniach zespołu wychowawczego.
 7. Oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie zobowiązującymi w szkole procedurami.
 8. Wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji, rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców.
 9. Dbają o dobre relacje uczniów w klasie, podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych, podejmują  działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych.

 

NAUCZYCIELE:

 1. Współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań
 2. Uczestniczą w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.
 3. Reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla
 4. Reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów.
 5. Przestrzegają  obowiązujących   w szkole   procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością.
 6. Udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń
 7. Kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i
 8. Rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach.
 9. Wspierają zainteresowania i rozwój osobowy

 

PEDAGOG, PSYCHOLOG, LOGOPEDA SZKOLNY, PEDAGOG SPECJALNY:

 1. Wspiera wszystkich pracowników szkoły, szczególnie wychowawców klas, a także rodziców uczniów w ich oddziaływaniach
 2. Diagnozuje środowisko
 3. Zapewnia uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną w odpowiednich
 4. Współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej
 5. Współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczo-profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów.
 6. Zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów.
 7. Współpracuje z placówkami wspierającymi działania szkoły.

ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY:

 1. Rozwiązuje aktualne trudne problemy
 2. Podejmuje interwencje dotyczące bieżących sytuacji występujących w
 3. Analizuje sytuację uczniów pod względem niepowodzeń
 4. Opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością w  miarę  potrzeb,  zasad  współpracy z  instytucjami i osobami działającymi na rzecz uczniów.
 5. Monitoruje i ewaluuje przebieg realizacji podjętych ustaleń.
 6. Podejmuje działania usprawniające funkcjonowanie uczniów podczas
 7. Poszerza wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii wśród

ŚWIETLICA SZKOLNA:

 1. Kształtowanie u wychowanków postaw sprzyjających właściwemu aktywnemu spędzania czasu
 2. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań.
 3. Wdrażanie do systematycznej pracy (odrabianie zadań domowych).
 4. Wyrabianie u dzieci poczucia godności, uczciwości, przyjaźni i życzliwości.
 5. Rozwijanie samorządności i samodzielności przez dbanie o sprzęty,  gry dydaktyczne i zabawki w świetlicy.
 6. Kształtowanie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno, wyrabianie nawyku sprzątania po sobie, po zajęciach.
 7. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej.
 8. Propagowanie zdrowego stylu życia.
 9. Zwrócenie uwagi na istniejące zagrożenia oraz sposoby przeciwdziałania
 10. Wskazanie możliwości uzyskania pomocy w razie zagrożenia.
 11. Wdrażanie procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI:

 1. Inspirowanie i organizowanie życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej    oraz    rozrywkowej    zgodnie    z    własnymi    potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 2. Kształtowanie umiejętności ponoszenia odpowiedzialności za podjęte zobowiązania, zachęcanie do wytrwałego i rzetelnego realizowania zadań.
 3. Kształcenie zasad prawidłowej komunikacji między ludźmi.
 4. Kształtowanie umiejętności bezinteresownego działania na rzecz potrzebujących poprzez działalność
 5. Wzmacniania wiary dziecka we własne siły  i w  zdolność osiągania wartościowych   i trudnych celów oraz umożliwianie rozwijania uzdolnień i indywidualnych zainteresowań uczniów.
 6. Stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe
 7. Rozwijanie takich kompetencji, jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość.

 

Zadania szczegółowe programu znajduję się w poniższym pliku.