PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W NISKU

~ Regulamin Szkolnego Klubu Mediacji Rówieśniczych

Regulamin wraz z załącznikami znajduje się w plikach do pobrania

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU MEDIACJI RÓWIEŚNICZYCH

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W NISKU

 

 • 1
 1. Regulamin określa podstawowe informacje dotyczące:
  • mediacji
  • Mediatora Rówieśniczego
  • Szkolnego Klubu Mediacji Rówieśniczych
 2. Postanowienia Regulaminu są stosowane w mediacjach rówieśniczych w sporach pomiędzy uczniami.
 3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Nisku oraz u Opiekunów Szkolnego Klubu Mediacji Rówieśniczych.

 

 • 2
 1. Mediacje rówieśnicze prowadzone są na terenie szkoły, w miejscu, które zapewnia swobodną rozmowę oraz możliwość spisania ugody.
 2. Mediację rówieśniczą prowadzi 2 osoby pełniące funkcje Mediatorów Rówieśniczych wybranych przez Opiekuna SKMR spośród uczniów.
 3. Mediację prowadzi się na podstawie wniosku (załącznik nr 1 do Regulaminu Szkolnego Klubu Mediacji Rówieśniczych).
 4. Do Mediatorów Rówieśniczych mogą się zgłaszać wszyscy uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Nisku.

 

 • 3
 1. Opiekunem/Opiekunami Szkolnego Klubu Mediacji Rówieśniczych jest osoba zatrudniona w szkole, która ukończyła szkolenie z zakresu mediacji szkolnych
  i rówieśniczych.
 2. Opiekun koordynuje pracę Mediatorów Rówieśniczych i wspomaga ich na każdym etapie mediacji (przygotowania, prowadzenia oraz dokumentowania), a także w razie potrzeby po jej zakończeniu.
 3. Opiekun Mediatorów Rówieśniczych, kwalifikując sprawy uczniów do mediacji rówieśniczej, bierze pod uwagę rodzaj konfliktu i gotowość uczniów do udziału w mediacji, kompetencje Mediatorów Rówieśniczych oraz przepisy prawa.

 

 • 4
 1. Udział w postępowaniu mediacyjnym jest dobrowolny.
 2. Na uczestniczenie w mediacji rówieśniczej muszą wyrazić zgodę wszyscy uczniowie pozostający w sporze.
 3. Uczniowie oraz Mediator Rówieśniczy powinni ze sobą współpracować.
 4. Postępowanie mediacyjne jest poufne.
 5. Mediator nie może ujawniać uzyskanych podczas trwania mediacji informacji  o faktach dotyczących sporu oraz o stanowisku uczniów – stron konfliktu.
 6. Strony przestrzegają poufności postępowania mediacyjnego w czasie jego trwania i po jego zakończeniu.
 7. Wybrany Mediator Rówieśniczy powinien być bezstronny oraz neutralny wobec uczniów pozostając w sporze. Jeśli zachodzą wątpliwości co do bezstronności
  i niezależności mediatora, powinien on powiadomić o tym strony konfliktu oraz Opiekuna Szkolnego Klubu Mediacji Rówieśniczych.
 8. Mediacja może być przeprowadzona jedynie w przypadku gdy:
 9. konflikt dotyczy tylko uczniów,
 10. uczestnikami mediacji są uczniowie,
 11. konflikt, którego mediacja dotyczy wydarzył się niedawno i można znaleźć jego rzeczywiste przyczyny.

 

 • 5
 1. Mediatorem Rówieśniczym może być uczeń, który:
  • jest uczniem przynajmniej klasy piątej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Nisku
  • chce pełnić rolę Mediatora Rówieśniczego
  • potrafi być dyskretny
  • cieszy się sympatią i szacunkiem innych uczniów
  • posiada umiejętności rozwiązywania konfliktu w oparciu o współpracę
  • szanuje innych niezależnie od ich poglądów i wartości, jakie wyznają
  • jest w stanie poświęcić swój czas na działalność Szkolnego Klubu Mediacji Rówieśniczych
  • okaże zgodę rodzica na pełnienie funkcji Mediatora Rówieśniczego (załącznik nr 4)
  • ukończył szkolenie z zakresu prowadzenia mediacji.
 2. Mediatora wybiera Opiekun SKMR spośród Mediatorów Rówieśniczych.
 3. Mediator może odmówić prowadzenia mediacji tylko z ważnych powodów.
 4. W trakcie mediacji strony mogą zgodnie zmienić mediatora bądź powiększyć zespół mediatorów.
 5. Mediacje mogą prowadzić za zgodą stron nie więcej niż dwaj Mediatorzy Rówieśniczy w razie potrzeby przy udziale Opiekuna SKMR.
 6. Jeżeli w trakcie mediacji okaże się, że wybrany Mediator Rówieśniczy przestał być bezstronny lub neutralny, powołuje się nowego mediatora za zgodą stron oraz Opiekuna Szkolnego Klubu Mediacji.
 • 6

W posiedzeniach mediacyjnych mogą brać udział osoby trzecie tylko za zgodą stron postępowania mediacyjnego.

 • 7
 1. Po otrzymaniu przez Szkolny Klub Mediacji Rówieśniczych wniosku
  o przeprowadzenie mediacji, Mediator Rówieśniczy lub Opiekun Szkolnego Klubu Mediacji Rówieśniczych proponuje stronom wstępny termin posiedzenia mediacyjnego.
 2. Posiedzenia mediacyjne odbywają się na terenie szkoły.
 3. Czas trwania każdego posiedzenia mediacyjnego określa Opiekun Szkolnego Klubu Mediacji.
 4. Po zakończeniu postępowania mediacyjnego sporządzony jest protokół (Załącznik nr 2) z przebiegu mediacji.
 5. W protokole Mediator Rówieśniczy opisuje miejsce i czas prowadzenia mediacji, podaje imiona i nazwiska stron, imię i nazwisko Mediatora/Mediatorów Rówieśniczych oraz wynik mediacji.
 6. Protokół podpisuje Opiekun SKMR. Mediator doręcza stronom kopię protokołu na wniosek stron.
 7. Protokół wraz z ugodą (jeśli taka została zawarta) przechowywany jest w dokumentacji Szkolnego Klubu Mediacji Rówieśniczych.
 8. Jeżeli strony zawarły ugodę przed Mediatorem Rówieśniczym, załącza się ją w całości do sprawozdania z mediacji. Ugoda musi zostać podpisana przez obydwie strony mediacji. Wzór ugody stanowi Załącznik nr 3.

 

 • 8
 1. Postępowanie mediacyjne kończy się w przypadku:
  • podpisania ugody przez uczniów będących w sporze
  • cofnięcia zgody na uczestniczenie w postępowaniu mediacyjnym przez uczniów będących w sporze
  • zauważenia przez Opiekuna Szkolnego Klubu Mediacji Rówieśniczych nieskuteczności postępowania mediacyjnego lub nasilenia konfliktu.
 2. Zawarcie porozumienia przez strony konfliktu i realizacja warunków ugody powinny zakończyć spór, przyczyniając się do odbudowania zakłóconych relacji w środowisku szkolnym.
 3. W przypadku, gdy strony nie dojdą do ugody, to sprawa zostaje przekazana wychowawcy, który decyduje o dalszym sposobie postępowania w sprawie konfliktu.

 

 • 9

W nieuregulowanych powyższym regulaminem sprawach decyduje dyrektor  szkoły.