PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 w Nisku

Świetlica

 

 

SZKOŁA ZAPEWNIA OPIEKĘ ŚWIETLICOWĄ DLA UCZNIÓW

od poniedziałku do piątku w godzinach: 6:30 - 16:00

 

Opiekę nad dziećmi pełnią nauczyciele: Edyta Kolat, Jolanta Markowicz, Elżbieta Okoń

 

Regulamin pracy świetlicy

 

       Celem świetlicy szkolnej jest organizowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów.

 

 1. Świetlica jest czynna w godzinach 6:30 – 16:00.
 2. Nie podlega opiece nauczycieli świetlicy dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście do świetlicy. 
 3. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych w wyznaczonych terminach wypełnionej karty zapisu.
 4. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz aktualizacji danych.
 5. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice/opiekunowie prawni lub osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy zobowiązana jest powiadomić o tym nauczyciela świetlicy. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (np. odbieranie dziecka przez osobę dotąd nieupoważnioną, samodzielne wyjście itp.) rodzice muszą powiadomić nauczycieli świetlicy na piśmie - z aktualną datą i podpisem. Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy. Jednorazowe upoważnienia czy zwolnienia należy przekazywać na kartce lub w dzienniczku dziecka.
 6. Szkoła nie odpowiada za rzeczy przyniesione przez dziecko z domu (w tym za pieniądze) oraz za bezpieczeństwo dziecka pozostającego na jej terenie w miejscach nie objętych opieką nauczyciela oraz poza godzinami pracy nauczycieli świetlicy.
 7. Za rzeczy zniszczone lub zagubione przez dzieci odpowiadają ich rodzice bądź opiekunowie prawni.
 8. Rodzice/opiekunowie zezwalający (zezwolenie pisemne) dziecku na samodzielne wyjście ze szkoły ponoszą za nie pełną odpowiedzialność od tego momentu.
 9. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.
 10. Jakiekolwiek upoważnienia telefoniczne nie są uwzględniane.
 11. Zachowanie dziecka w świetlicy ma wpływ na jego semestralną i końcoworoczną ocenę z zachowania.
 12. Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy rodzice mogą zgłaszać i omawiać z dyrektorem szkoły lub nauczycielami świetlicy w celu zapewnienia dziecku najlepszych i najbezpieczniejszych warunków pobytu w świetlicy.

 

Ważne informacje

 

 1. 1.    Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy. W razie nieodebrania dziecka
  ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku kontaktu z jego rodzicami/prawnymi opiekunami, dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom (np. Policji).
 2. 2.    Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście do wychowawcy świetlicy.
 3. 3.    Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny
  oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.
 4. 4.    Dziecku  może zostać cofnięte prawo do pobytu w świetlicy, gdy jego zachowanie stanowić będzie zagrożenie dla bezpieczeństwa innych dzieci.
 5. 5.    Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/opiekunowie.
 6. 6.    Opiekunowie świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty osobiste uczniów. Prosimy o nieprzynoszenie do szkoły wartościowych przedmiotów (np. telefonów komórkowych, urządzeń typu MP 3, tabletów,  itp. elektronicznych zabawek).
 7. 7.    Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz niezwłocznej aktualizacji danych.
 8. 8.    Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice/opiekunowie prawni lub osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy. Uczniowie, którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców i mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, muszą swoje wyjście zgłosić opiekunowi pełniącemu dyżur. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (np. odbieranie dziecka przez osobę dotąd nieupoważnioną lub samodzielne wyjście, itp.) rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie (z datą i podpisem). Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy.