PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W NISKU

~ Regulamin edukacji zdalnej

Wprowadzenie kształcenia na odległość zobligowało placówki oświatowe do opracowania zasad pracy zdalnej.

Poniższy Regulamin określa zasady i warunki kształcenia na odległość/online w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Nisku w sytuacji czasowego ograniczenia pracy stacjonarnej szkoły lub klasy.

 Znajduje się również tutaj.

Regulamin edukacji zdalnej w PSP nr 3

 

      I.            Postanowienia ogólne.

 

1.      Regulamin określa zasady i warunki kształcenia na odległość/online w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Nisku w sytuacji czasowego ograniczenia pracy stacjonarnej szkoły lub klasy.

2.      Administratorem danych przetwarzanych w ramach edukacji zdalnej jest Szkoła.
Zakres przetwarzanych danych osobowych w tej sytuacji to: imię, nazwisko, login użytkownika oraz nazwa Szkoły. Dodatkowe informacje dotyczące zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych podane są w Polityce prywatności dostępnej na stronie www szkoły.

3.      Administratorem danych przetwarzanych w narzędziach, systemach, aplikacjach służących do kształcenia na odległość jest dostawca danego rozwiązania.

4.      Szkoła zapewnia narzędzia umożliwiające nauczycielom prowadzenie zajęć zdalnych oraz bezpieczną komunikację z uczniami i rodzicami, wdrażając je kompleksowo w całej placówce.

5.      Każdy Uczeń zobowiązany jest mieć dostęp do sprzętu umożliwiającego zdalne nauczanie. Braki w sprzęcie oraz problemy techniczne Rodzic/Opiekun prawny zgłasza do Wychowawcy klasy, który niezwłocznie powiadamia Dyrektora szkoły.

6.      Dyrektorem Szkoły ustala inny sposób organizacji zajęć lub udostępnia na miarę możliwości sprzęt szkolny. Szkoła nie dysponuje mobilnym źródłem internetu.

7.      Szkoła może na podstawie umowy użyczenia udostępnić do nauki zdalnej posiadany sprzęt uczniom, jednak pierwszeństwo użyczenia mają rodzeństwa uczące się w szkole oraz uczniowie z rodzin wielodzietnych. Ilość wypożyczanego sprzętu jest ograniczona i wynika z niewystarczających zasobów szkoły.

8.      Nauczyciel oraz uczeń musi pamiętać o bezpiecznym korzystaniu z komputerów i innych urządzeń zarówno wtedy, gdy zapewniła mu je szkoła, jak i wtedy, gdy korzysta z własnych.

9.      Nauczyciel może przetwarzać dane osobowe uczniów i ich rodziców tylko w celach związanych z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych.

 

 

II.          Warunki korzystania z systemu zdalnego nauczania.

 

1.       Korzystanie z usług do zdalnego nauczania jest bezpłatne.

2.       Szkoła w zdalnym nauczaniu wykorzystuje dziennik elektroniczny Librus Synergia oraz rozbudowany pakiet narzędzi Google WorkSpace do pracy online: Google Classroom, Meet, itd.

3.       Google Classroom  jest bezpłatnym narzędziem wspierającym model zdalnej nauki, pozwalającym bezproblemowo przeprowadzić lekcje przez Internet. Prosty sposób obsługi narzędzia, możliwość udostępniania plików między nauczycielem a uczniami, a także integracja z innymi narzędziami Google (np. dysk Google, dokumenty Google, Gmail czy kalendarz) sprzyja dobrej komunikacji i efektywnemu przekazywaniu wiedzy.

4.       Google Meet jest aplikacją, która pozwala na odbywanie wideokonferencji i spotkań na żywo. Szkoła używa narzędzia do prowadzenia zajęć online, korzystając jednocześnie z Google Classroom. Raporty Google Meet, specjalnie dostosowane do wymagań nauki zdalnej pozwalają na sprawdzenie listy obecności na zajęciach, nauczyciel jest w stanie tworzyć wirtualną przestrzeń do spotkań z uczniami i udostępniać ekran w czasie rzeczywistym. Spotkania mogą być też nagrywane przez nauczyciela lub administratora i udostępniane uczniom z opóźnieniem.

5.       W szkole dopuszcza się korzystanie z innych platform (np. platformy Office 365 z dostępem do aplikacji TEAMS, platformy ZOOM), jednak o wyborze platformy decyduje dyrektor po zasięgnięciu opinii nauczycieli i rodziców/opiekunów prawnych, biorąc pod uwagę możliwości sprzętowe i techniczne uczniów oraz szkoły.

6.       Nauczyciel wyłącznie za zgodą dyrektora ma możliwość wskazania dodatkowych narzędzi       (inne platformy, czy aplikacje).

7.       Warunkiem korzystania z wybranej usługi jest:

 • posiadanie statusu ucznia szkoły,
 • posiadanie konta ucznia,
 • założenie indywidualnego konta dla każdego ucznia, pozwalającego na dostęp do zajęć  realizowanych online,
 • założone, indywidualne konta dla każdego z nauczycieli,
 • akceptacja niniejszego regulaminu.

8.       Komunikacja ze szkołą i wymiana danych odbywa się za pomocą służbowych kont uczniów, nauczycieli i rodziców, nie może odbywać się przez prywatne konta pocztowe nauczycieli, uczniów, czy rodziców.

9.       Zabrania się korzystania z komunikatorów społecznościowych w celach edukacyjnych tj. do prowadzenia obowiązkowych zajęć oraz zajęć dodatkowych, zgodnie z ustalonym planem.

10.   Szkoła wymaga od reprezentującego ucznia rodzica (opiekuna prawnego) podania danych do założenia konta w systemie zdalnego nauczania, ale tylko w zakresie niezbędnym do tego, aby to konto założyć. Rodzic korzysta z darmowego dostępu do konta w e-dzienniku Librus Synergia w przeglądarce internetowej.

11.   Szkolny administrator przydziela konto, hasło i przekazuje dane Rodzicom/Opiekunowi prawnemu.. Rodzic/przedstawiciel prawny ucznia, konfigurują usługę zgodnie z instrukcjąna stronie logowania. Podczas pierwszego logowania, użytkownik (Uczeń lub przedstawiciel) zobowiązany jest do zmiany hasła na nowe, znane tylko jemu.

12.  Zaprzestanie świadczenia usług następuje:

 • z chwilą rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem,
 • z chwilą ukończenia, bądź opuszczenia szkoły,
 • na pisemną, uzasadnioną prośbę przedstawiciela ustawowego skierowaną do  Dyrektora Szkoły.

13.  Po zaprzestaniu świadczenia usług wszystkie dane zgromadzone na kontach i dyskach użytkowników zostają usunięte.

 

III.            Narzędzia do prowadzenia nauczania zdalnego.

 

1.      Nauczanie zdalne prowadzone jest za pomocą:

a.      lekcji i spotkań on-line (poprzez Google Classroom, Google Meet lub inne za zgodą dyrektora).

b.      lekcji zdalnej/e-nauczania - materiałów przesyłanych poprzez Librus Synergia lub Classroom (np. linki do stron z materiałami edukacyjnymi, tematy do samodzielnego opracowania w oparciu o podane źródło, linki do filmów edukacyjnych) 

c.       sprawdzianów, testów i ankiet  on-line.

 2.      Zajęcia z danego przedmiotu mogą być prowadzone w formie lekcji/spotkań online lub w formie zdalnej/e-nauczanie.

3.      Każdorazowo nauczyciel informuje uczniów o sposobie wyboru formy zajęć poprzez umieszczenie jej w TERMINARZU e-dziennika.

4.      Formy zajęć:

 • Lekcja online  /  Spotkanie  online – rozmowa głosowa i video nauczyciela z uczniami wyłącznie w czasie rzeczywistym, zgodnym z podziałem godzin /planem lekcji/ poprzez link w TERMINARZU. Podczas takich lekcji nauczyciel sprawdza obecność i odnotowuje ją w dzienniku lekcyjnym (ob - uczeń obecny, nb - uczeń nieobecny). Nieobecności na takich lekcjach należy usprawiedliwiać zgodnie z przyjętymi w szkole zasadami.
 • Lekcja zdalna / E-nauczanie – nauczyciel kontaktuje się poprzez e-dziennik - zakładkę ZADANIA DOMOWE lub CLASSROOM, sprawdza obecność
  (ZN – obecność na lekcji zdalnej lub NZ – nieobecność na lekcji zdalnej)  i przesyła uczniom instrukcje do zadań w podręczniku lub innych źródłach; np. kartach pracy
  lub materiałach własnych, linki do filmów edukacyjnych, linki do sprawdzianów, testów, ankiet online itp. Obecność otrzymuje uczeń, który jest zalogowany w systemie oraz na bieżąco odbiera wiadomości i materiały od nauczyciela. Nieobecności na takich lekcjach należy usprawiedliwiać zgodnie z przyjętymi w szkole zasadami.

 5.      Lekcje prowadzone są zgodnie z tygodniowym planem zajęć według harmonogramu zatwierdzonego przez dyrektora szkoły.

6.      Czas trwania lekcji wynosi 45 minut. Jednak może zostać podzielony na czas przed kamerą (nie krócej niż 30 min.) + czas samodzielnej pracy ucznia z otrzymanymi materiałami. Zachowane zostają przerwy między lekcjami.

7.      Zachowanie, zaangażowanie, respektowanie zasad, postawa ucznia i aktywne uczestnictwo w życiu szkoły również podlegają systematycznej ocenie punktowej zachowania.

 

IV.            WAŻNE !  Zasady uczestnictwa i organizacji w zajęciach zdalnych.

 

1.      Praca online ucznia powinna być samodzielna. W lekcji online nie mogą uczestniczyć osoby postronne.

2.      Konto Ucznia jest kontem służbowym PSP nr 3 i nie należy używać go w celach prywatnych. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie szkolnych adresów emailowych.

3.      W lekcji online mogą brać jedynie uczniowie z danej klasy, zidentyfikowani, podpisani pełnym imieniem i nazwiskiem.

4.      W czasie lekcji lub spotkania online uczeń musi mieć włączoną kamerę, nakierowaną na siebie. Uczniowie mają obowiązek być na wizji, nauczyciel decyduje o dopuszczeniu ich do głosu.

5.      Wyłączenie kamery przez ucznia może nastąpić wyłącznie na pisemną prośbę Rodziców/opiekunów prawnych w uzasadnionych przypadkach.

6.      Na podstawie identyfikacji ucznia po imieniu i nazwisku oraz obrazie, nauczyciel odnotowuje obecność na lekcji.

7.      Właścicielem i prowadzącym lekcje jest nauczyciel i tylko on ma prawo do wyciszania uczestników i prezentowania swojego ekranu.

8.      Uczniowie powinni aktywnie uczestniczyć w lekcjach online i reagować na polecenia nauczyciela. Brak pożądanej aktywności może wpłynąć negatywnie na ocenę z danego przedmiotu.

9.      Obowiązkiem każdego ucznia jest stosowanie się do instrukcji podanych przez nauczyciela, dotyczących danej lekcji oraz przestrzeganie wyznaczonych terminów nadsyłania prac.

10.  Jeśli uczeń nie może przesłać zadania na skutek sytuacji losowych, uczeń lub rodzic powinien poinformować o tym fakcie nauczyciela danego przedmiotu. W innym wypadku za brak zadania uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną.

11.  Nauczyciel może ustalić dodatkowy termin komunikowania się z uczniami; nie może on jednak kolidować z innymi lekcjami.

12.  Zarówno uczeń, jak i nauczyciel mogą umieszczać posty o dowolnej porze, ale ich odczytanie  i odpowiadanie na nie w tym samym momencie, nie jest wymagane. Nauczyciel i uczeń pracują w czasie rzeczywistym według tygodniowego planu lekcji. Zadane prace domowe uczeń wykonuje i odsyła po lekcjach.

13.  Jeśli w ciągu tygodnia uczeń nie odczyta wiadomości i nie będzie uczestniczył w zajęciach z danego przedmiotu, nauczyciel jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie wychowawcę klasy. Wychowawca niezwłocznie kontaktuje się z rodzicami ucznia, a w przypadku braku reakcji rodziców/opiekunów prawnych powiadamia pedagoga szkolnego. 

14.  W systemie nauczyciel może jedynie publikować ogólne materiały edukacyjne, bez ujawniania jakichkolwiek danych osobowych uczniów lub rodziców.

15.  Linki do lekcji są publikowane w TERMINARZU e-dziennika Librus Synergia.

16.  O lekcji prowadzonej online za pomocą platformy/aplikacji wskazanej przez nauczyciela, ustalonej przez Szkołę, uczniowie zostają powiadomieni przez nauczycieli minimum jeden dzień wcześniej. Planowane lekcje online nauczyciel umieszcza w TERMINARZU e-dziennika.
Zaleca się rozpisanie zajęć na cały tydzień – przy dłuższych okresach pracy zdalnej.

17.  Podczas lekcji online uczniowie pracują z podręcznikiem lub innym źródłem wskazanym przez nauczyciela, dostępnym uczniowi (np. e-podręcznik, zeszyt ćwiczeń, platformy edukacyjne).

18.  Inne zadania i prace w formie załączników word, pdf, skanu itp. nauczyciel przesyła przez Google Classroom lub e-dziennik.

19.  Nauczyciel informuje uczniów o terminie i formie oddania prac uczniowskich (data, godzina) oraz sposobie oceny. Podaje dokładne instrukcje do zadań, nad którymi uczeń pracuje samodzielnie oraz przekazuje uczniowi informację zwrotną dotyczącą poprawy oceny.

20.  Odpowiedź ustna ucznia może odbywać się online. 

21.  Informację o zadaniu domowym uczeń otrzymuje przez Google CLASSROOM lub e-dziennik w zakładce ZADANIA DOMOWE wraz z informacją o formie oraz terminie dostarczenia zadania nauczycielowi. Ustawiane są one na czas, np. NA NASTĘPNĄ LEKCJĘ  lub wyznaczoną datę. Po tym terminie możliwość odesłania pliku jest blokowana przez system i uczeń nie ma możliwości odesłania zadań zaległych.

22.  Jeżeli uczeń po terminie będzie chciał odesłać nauczycielowi załączniki to musi go o tym powiadomić, a nauczyciel musi edytować to ZADANIE DOMOWE i zmienić datę odesłania pliku.

23.  Wszystkie oceny uzyskane przez uczniów w czasie trwania nauki zdalnej wpisane zostają do dziennika elektronicznego.

24.  Terminy i sposoby oceniania są zgodne z Wewnątrzszkolnymi Sposobami i Zasadami Oceniania, Przedmiotowymi Zasadami Oceniania oraz ustalonymi na początku roku szkolnego przedmiotowymi wymaganiami na poszczególne oceny.

25.  Wiadomości i zadania od jednego nauczyciela (z jednego przedmiotu) powinny być przekazywane z zachowaniem równomiernego obciążenia ucznia w korelacji z innymi zleconymi zadaniami z pozostałych przedmiotów.

26.  Zwolnienie ucznia od obowiązku przystąpienia do testu, kartkówki, sprawdzianu lub odrobienia zadania domowego możliwe jest na podstawie przedstawionego zwolnienia lub usprawiedliwienia rodzica przesłanego przez dziennik elektroniczny.

27.  W przypadku uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, nauczyciele uwzględniają zalecenia i wskazania zawarte w opiniach i orzeczeniach z poradni.

28.   Hasła do konta nie mogą być przekazywane osobom trzecim. Powinny być trudne do złamania, ale łatwe do zapamiętania.

 

   V.            Etykieta i zasady na lekcjach online.

 

1.      Przed każdymi zajęciami wyłączamy i zamykamy wszystko, co mamy uruchomione na komputerze lub smartfonie. To, co dzieje się w tle może rozpraszać i przeszkadzać w uczestnictwie w zajęciach.

2.      Ekrany to teraz nasza klasa online – podobnie jak w szkole podczas lekcji, również tutaj NIE odzywamy się do siebie wulgarnie, NIE wyśmiewamy innych, NIE krytykujemy, NIE obrażamy.

3.      Logujemy się zawsze swoim imieniem i nazwiskiem, nie podszywamy się pod nikogo innego, nie zmieniamy nicków w czasie lekcji.

4.      Na zdjęciu profilowym zezwala się umieszczenie awatara /to graficzna, cyfrowa postać, znak, pod jaką występuje się w świecie wirtualnym tzw. wirtualny wizerunek/, nie może on jednak naruszać dobrych obyczajów - promować przemocy, pornografii, treści rasistowskich, nietolerancyjnych.

5.      Link i hasło do lekcji online jest indywidualne dla każdej klasy. Dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników lekcji nie podajemy nikomu spoza klasy hasła dostępu do naszych zajęć.

6.      Lekcji online nie wolno nagrywać, fotografować, robić printscreenów i upubliczniaćZłamanie tej ważnej zasady wiąże się nie tylko wykluczeniem z lekcji, ale też z konsekwencjami prawnymi.

7.      Głos na zajęciach zabieramy po kolei. Jest to ustalone przez osobę, która prowadzi zajęcia lub przez ucznia - poprzez zgłoszenia się do odpowiedzi.

8.      Nie podnosimy na siebie głosu. Ani mówiąc przez komunikator, ani w trakcie aktywności na forach - NIE PISZ CAPS LOCKIEM.

9.      Widzicie coś, co Was niepokoi?  Reagujcie i informujcie o tym nauczyciela.

10.  Zajęcia online wymagają od nas wszystkich skupienia. Szanujmy swój czas i koncentrujmy się na tym, co dzieje się na zajęciach. Jeśli zajęcia będą zakłócane, nauczyciel może wyciszać klasę i dać dostęp do mikrofonu tylko wskazanym uczniom.

 

VI.            Środki bezpieczeństwa dla miejsc i narzędzi wykorzystywanych do zdalnego nauczania.

 

1.      Przechowując dane na sprzęcie, do którego mogą mieć dostęp inne osoby, należy używać mocnych haseł dostępowych, a przed odejściem od stanowiska pracy urządzenie powinno zostać zablokowane. Zalecane jest także skonfigurowanie automatycznego blokowania komputera po pewnym czasie bezczynności, oraz założenie odrębnych kont użytkowników w przypadku korzystania z komputera przez wiele osób.

2.      Gdy dane są przechowywane na urządzeniach przenośnych (np. pamięć USB), muszą być bezwzględnie szyfrowane i chronione hasłem, by zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

3.      Prowadzenie zajęć zdalnych może wymagać korzystania przez nauczyciela z poczty elektronicznej do kontaktu z uczniami lub rodzicami. Nauczyciel powinien prowadzić taką korespondencję ze służbowej skrzynki pocztowej. W uzasadnionych przypadkach i za zgodą Dyrektora Szkoły, dopuszcza się możliwość wykorzystania do celów służbowych prywatnej skrzynki pocztowej nauczyciela, jednak przy zachowaniu rozwagi i bezpieczeństwa.

4.      Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie danych osobowych udostępnianych
w przesyłanych wiadomościach. Zawsze przed wysłaniem wiadomości, należy upewnić się, czy niezbędne jest wysłanie danych osobowych, oraz że zamierza się wysyłać ją do właściwego adresata. Ponadto trzeba sprawdzić, czy w nazwie adresu e-mail adresata nie ma np. przestawionych lub pominiętych znaków tak, aby nie wysłać takiej wiadomości do osób nieupoważnionych. Podczas wysyłania korespondencji zbiorczej powinno się korzystać z opcji „UDW”, dzięki której odbiorcy wiadomości nie będą widzieć wzajemnie swoich adresów e-mail.

5.      W przypadku korzystania z domowej sieci WiFi, należy upewnić się, że została ona skonfigurowana w sposób minimalizujący ryzyko włamania, w szczególności:

      a.      Korzystanie z Internetu powinno wymagać uwierzytelnienia, np. poprzez hasło,

     b.     Hasło dostępu powinno składać się z co najmniej 8 znaków, w tym z dużych i małych liter oraz cyfr i znaków specjalnych,

     c.     Jeśli to możliwe, należy zmienić login do panelu administracyjnego routera na własny.

     d.     Dostęp do panelu administracyjnego routera jest możliwy wyłącznie z urządzeń znajdujących się w sieci domowej,

     e.    Został zmieniony domyślny adres routera (najczęściej 192.168.1.1.) na inny,

     f.     Porad i wsparcia w zakresie konfiguracji sieci domowej, w tym jej zabezpieczenia na potrzeby pracy zdalnej udziela szkolny administrator usługi.

6.      Minimalne wymagania dla urządzenia w zakresie bezpieczeństwa:

     a.    Na urządzeniu jest legalne i aktualne oprogramowanie,

     b.     Zostały włączone automatyczne aktualizacje oraz zapora systemowa,

     c.    Został zainstalowany i działa w tle program antywirusowy,

     d.   Zalogowanie do systemu wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem indywidualnego loginu i hasła użytkownika,

     e.    Wyłączono autouzupełnianie i zapamiętywanie hasła w przeglądarce internetowej.

7.      Niedozwolone jest kształcenie na odległość w miejscach publicznych, jak kawiarnie
(w tym internetowe), restauracje, galerie handlowe, gdzie osoby postronne mogłyby usłyszeć fragmenty rozmów lub zapoznać się z fragmentami zajęć.

8.      Działaniami zabronionymi w pracy z usługą są:

     a.    wykorzystywanie usługi do wysyłania niechcianych wiadomości,

     b.    udostępnianie treści objętych ochroną praw autorskich,

     c.    przechowywanie, udostępnianie, rozpowszechnianie treści i materiałów zabronionych i niezgodnych z prawem.

 

VII.            Postanowienia końcowe

 

1.      Rodzice wspierają dzieci w nauce tak, aby wysiłki szkoły skierowane na osiągnięcie celów nauczania i wychowania w kształceniu na odległość przyniosły zamierzone efekty oraz na bieżąco informują wychowawcę o sprawach mogących mieć wpływ na naukę zdalną dziecka.

2.      Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że usługa może być monitorowana celem zapewnienia jej bezpieczeństwa i nienaruszalności prawa.

3.      Działania użytkownika naruszającego postanowienia niniejszego regulaminu mogą skutkować czasowym lub bezterminowym blokowaniem usługi, a także odpowiedzialnością prawną.

4.      Reklamacje, uwagi, komentarze należy zgłaszać do Dyrektora Szkoły poprzez e-dziennik Librus Synergia lub na piśmie w sekretariacie szkoły.

5.      Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w dowolnej chwili. O zmianach użytkownicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną.

6.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

7.      Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.