PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W NISKU

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców 2021-2022

 

Zarząd Rady Rodziców:

Przewodnicząca Szkolnej Rady Rodziców:  Pani Agnieszka Dul

Zastępca przewodniczącej Szkolnej Rady Rodziców: Pani  Alina Skawińska-Michno 

Skarbnik Szkolnej Rady Rodziców: Pani Edyta Waszkiewicz

 

Przedstawiciele Klasowi:

 • oddział przedszkolny - p. Bryczek Joanna
 • klasa 1A - p. Pełka Rafał
 • klasa 2A - p. Dziechciarz Ewa
 • klasa 2B - p. Skawińska-Michno Alina
 • klasa 3A - p. Samek Anna
 • klasa 4A - p. Podpora Renata
 • klasa 4B - p. Sioda Monika
 • klasa 5A - p. Chojnacka Urszula
 • klasa 5B - p. Książek Regina
 • klasa 6A - p. Chmura Anna
 • klasa 7A - p. Dul Agnieszka
 • klasa 7B - p. Waszkiewicz Edyta
 • klasa 7C - p. Pasek Monika
 • klasa 8A - p. Rogala Sylwia
 • klasa 8B - p. Kołodziej Małgorzata

 

 Nr rachunku Rady Rodziców :  Nadsański Bank Spółdzielczy  42 9430 0006 0044 9274 3000 0001.

W szkole działa rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

W skład rad rodziców wchodzą - po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

Rada Rodziców:

 •  uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły,
 •  pobudza i organizuje formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów zadań szkoły,
 • wspiera działalność statutową szkoły, gromadząc fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszu rady rodziców określa regulamin Rady Rodziców.
 • może występować do dyrektora i innych organów szkołyorganu prowadzącego szkołę  oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły,
 • uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo–profilaktyczny szkoły,
 • opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
 • opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły

 

 

W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin.

Fundusze mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.

Szczegółowe zasady działania Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców.