PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 w Nisku

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski  2021-2022

W środę 22 września 2021 roku w Publicznej Szkole Podstawowej  nr 3 w Nisku odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego. Głosowanie zostało przeprowadzone w auli szkolnej, w godzinach 10:00 -  12:00.

Wybory przeprowadziła Szkolna Komisja Wyborcza pod opieką p. Izabeli Młynarskiej - Rzucidło i p. Mirosława Szczęcha z zachowaniem zasad powszechności i tajności wyborów. 

Na podstawie obliczonych głosów w skład Samorządu Szkolnego z najwyższą ilością głosów weszli:

 

Przewodnicząca: Sandra Kulec 8B

Zastępca przewodniczącego: Katarzyna  Tabor 8B

Kierownik sekcji social media: Gabriela Kozak 7B

Rzecznik Praw Ucznia: Wiktor Bolka 8A

Fotograf szkolny: Marika Wołoszyn 6A

 

 

 

  1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
  2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
  3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
  4. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 
1)      prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
2)      prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów  w nauce i zachowaniu,
3)      prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwej proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,
4)      prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej, kroniki szkolnej, prowadzenia audycji
z wykorzystaniem radiowęzła szkolnego,
5)      prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
6)      prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 
Do głównych zadań samorządu należy: 
1)      organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełnienia obowiązków szkolnych, 
2)      przedstawianie władzom szkoły opinii koleżanek i kolegom, 
3)      współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielaniu niezbędnej pomocy młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, 
4)      w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych organizowanie różnych form wypoczynku, rekreacji i rozrywki, 
5)      dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, inspirowanie do udziału w pracach społeczno – użytecznych w środowisku, 
6)      organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności w nauce, 
7)      zapobieganie konfliktom w relacji uczeń – nauczyciel, uczeń – uczeń, 
8)      dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.