PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W NISKU

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Informacje dla rodziców dotyczące pomocy psychologiczno - pedagogicznej

 

1.    W szkole jest organizowana i udzielana pomoc psychologiczno – pedagogiczna.

2.    Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.

3.    Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

4.    Pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy, pedagog oraz specjaliści zatrudnieni w szkole.

5.    Pomoc udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych, możliwości psychofizycznych wynikających z:

 • niepełnosprawności;
 • niedostosowania społecznego;
 • zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 • ze szczególnych uzdolnień;
 • ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 • zaburzeń komunikacji językowej;
 • choroby przewlekłej;
 • sytuacji kryzysowej lub traumatycznej;
 • niepowodzeń edukacyjnych;
 • zaniedbań środowiskowych;
 • trudności adaptacyjnych ( w związku z kształceniem za granicą).

 6.      Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy i na wniosek:

 • (pełnoletniego) ucznia;
 • rodziców ucznia;
 • dyrektora szkoły;
 • nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem;
 • poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • pracownika socjalnego;
 • asystenta rodzinnego
 • kuratora sądowego;
 • pielęgniarki środowiskowej lub higienistki szkolnej;
 • pomocy nauczyciela.

 7.      Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:

 • bieżącej pracy z uczniem podczas codziennych zajęć prowadzonych przez nauczycieli;
 • zajęć rozwijających uzdolnienia,
 • zajęć rozwijających umiejętności uczenia się,
 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
 • zajęć specjalistycznych:

        -   korekcyjno-kompensacyjnych,

        -   logopedycznych,

        -   rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne,

        -   innych o charakterze terapeutycznym,

 •  zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
 • zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,
 •  warsztatów,
 •  porad i konsultacji.

 8.        Pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

 • rodzicami uczniów;
 • poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
 • placówkami doskonalenia nauczycieli;
 • innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
 • organizacjami pozarządowymi  oraz  innymi  instytucjami  i  podmiotami  działającymi  na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana rodzicom w formie: warsztatów, szkoleń, porad i konsultacji.

 

 Szczegóły dotyczące organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej znajdziecie Państwo w plikach do pobrania, poniżej.

 

W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących zasad udzielania uczniom szkoły i dzieciom przedszkolnym pomocy psychologiczno-pedagogicznej proszę o kontakt osobisty.

dyr. Małgorzata Tabian