PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 w Nisku

Deklaracja dostępności

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W NISKU zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.3nisko.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2021-09-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-20.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Szablon strony jest zgodny w 100% z WCAG 2.1 na poziomie AA, jednak niektóre treści publikowane przez redaktorów na stronie mogą niespełniać wymagań standardu. Problemy, które mogą wystąpić:

  • Niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają opisów alternatywnych.
  • Niektóre filmy nie posiadają napisów.
  • Niektóre dokumenty elektroniczne jak np. PDF mogą nie być dostępne cyfrowo.
  • Niektóre treści mogą niespełniać minimalnych wymagań kontrastu.

Redaktorzy naszej strony cały czas pracują nad dostępnością zamieszczanych materiałów.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2021-09-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest administrator strony, e-mail: sekretariat@3nisko.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 158412171. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

Budynek szkoły wyróżnia się w otoczeniu, można go od razu zidentyfikować jako budynek użyteczności publicznej.

Budynek szkoły połączony jest przewiązką z obiektem sportowym.

 

I. Stanowiska postojowe dla samochodów :

1)    miejsce parkingowe o twardej, gładkiej asfaltowej nawierzchni,

2)    stanowisko połączone z najbliższym chodnikiem pochylnią umożliwiającą wjazd wózkiem inwalidzkim,

3)    chodniki z kostki brukowej o szerokości 200 cm.

 

 II. Budynek szkoły :

1)    Strefa wejścia :           

       a)  wejście główne do budynku oraz 3 pozostałe ze schodami, bez możliwości dostępu z poziomu chodnika oraz bez pochylni czy dźwigu osobowego,

       b)  wejście do obiektu sportowego z podjazdem umożliwiającym wjazd z poziomu chodnika do wiatrołapu i na parter budynku – szerokość drzwi 90 cm.

 

Rozwiązanie alternatywne : zainstalowanie dzwonka przy wejściu do obiektu sportowego dla osób niepełnosprawnych.

2)    Komunikacja pozioma budynku :

       a) korytarze o szerokości 3 metrów na każdej z 4 kondygnacji budynku zapewniające możliwość ruchu dwukierunkowego.

        Ciągi piesze zapewniają bezpieczeństwo – brak przeszkód na całej długości,

      b)   wysokość ciągów komunikacyjnych większa niż 220 cm.

3)   Komunikacja pionowa budynku :

       a)  schody wewnętrzne i zewnętrzne są zaopatrzone w balustrady,

       b)  brak pochylni czy windy uniemożliwiają poruszanie się między piętrami  osób z niepełnosprawnościami.

4)    Wnętrze budynku :

        a)   sekretariat szkoły stanowiący punkt informacyjny znajduje się na parterze budynku,

        b)  w szkole znajduje się 1 toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami na parterze budynku,

        c)   pomieszczenia w budynku są czytelnie oznaczone,

       d)    na poziomie piwnicy ( -1) zlokalizowana jest szatnia,

       e)    drzwi wewnętrzne są szerokie, lekkie. Szerokość światła drzwi – 90 cm,

       f)   w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

- strona posiada wersję kontrastową,

- zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

- zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,

- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych,

- zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Dostępność  strony internetowej:

- Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab + Enter.

- Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.

- Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

- Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Informacje dodatkowe

Dostępność informatyczna i komunikacyjna.

1)  Dostępność elektroniczna – szkoła w systemie OSE.

2) Dostępność strony internetowej – strona nie spełnia warunków ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

3) Dziennik elektroniczny – system Librus Synergia umożliwia korzystanie z alternatywnego widoku Panelu Ucznia i Rodzica dostosowanego go dla osób niepełnosprawnych.

4) Dla uczących się w szkole dzieci z niepełnosprawnościami stosuje się indywidualne metody i formy pomocy oraz wsparcie dodatkowego nauczyciela w wymiarze 10 godzin tygodniowo.

Alternatywny sposób dostępności komunikacyjnej :

  • kontakt telefoniczny,
  • kontakt korespondencyjny,
  • kontakt e-mailowy.

 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika - dane kontaktowe: tel.: 15 8412 171, email: sekretariat@3nisko.eu 

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, jednak, ze względu na uczniów, prosi się o wcześniejszy kontakt: tel.: 15 8412 171, email: sekretariat@3nisko.eu